ඇසළ පෙරහරයි - සිතුවම් පෙළහරයි

The Kandy InFocus

Art Exhibition 2024

Art Exhibition 2023

ඇසළ පෙරහරයි - සිතුවම් පෙළහරයි 2023

Virtual Exhibition Halls

සිතුවම් ප්‍රදර්ශනය නැරඹිය හැකි ආකාර :
– ඔබගේ සිතුවම පැහැදිලිව නැරඹීම සඳහා පරිඝනකයක් භාවිතා කරන්න.
– වෙබ් අඩවිය හරහා නැරඹීමට අපහසු නම්, කරුණාකර මෙම ජංගම යෙදුම (Mobile App) ස්ථාපන කර එමඟින් නැරඹිය හැකියි.

ඇන්ඩ්රොයිඩ් දුරකථන පරිශීලකයින් (Android App) : https://ibit.ly/nhBiR
ඇපල් දුරකථන පරිශීලකයින් (iOS App) : https://ibit.ly/xadUO
Exhibitioh Hall _01_Thumb
Scroll to Top